Category: Akide

08.Sa lloje është Teuhidi?

Teuhidi – Njësimi i Allahut është tri lloje: Teuhidi Rububijeh, Teuhidi Uluhijeh dhe Teuhidi i emrave dhe cilësive të Allahut. E disa nga dijetarët e kanë ndarë atë në dy lloje: Teuhidi i njohjes dhe...

06.Çfarë rëndësie ka akideja?

Akideja është çështja kryesore dhe lëmia themelore e kësaj feje. Nëse njeriu e ka akiden e pastër, e fiton Xhenetin dhe shpëton prej Xhehenemit. E nëse akideja e tij nuk është në rregull, ai rrezikohet...

05.Cilat janë veçoritë e Ehli Sunetit?

Ehli Suneti dallohet nga grupet tjera me disa veçori. Prej tyre: -Ehli Suneti për çdo gjë kthehet në Kur’an dhe Sunet, për dallim prej grupeve të cilat kthehen në logjikë, filozofi, ëndërra, etj. Ehli Suneti...

04.Kush është Ehli Suneti?

Ehli Suneti janë ata të cilët e pasojnë Kur’anin dhe Sunetin sipas kuptimit të selefit dhe qëndrojnë të bashkuar për rreth tij. Ashtu siç kanë besuar selefi ashtu duhet të besojmë edhe ne.

03.A ka akide vetëm në Islam?

03.A ka akide vetëm në Islam? Jo. Akide ka edhe në fetë tjera. Akide ka edhe grupet e devijuara. Njerëzit jetojnë dhe veprojnë me akiden e tyre në këtë jetë. Të gjithë kanë akide, mirëpo...

02.Çka duhet të besosh patjetër?

02.Çka duhet të besosh patjetër? Ato që duhet besuar patjetër janë gjashtë shtyllat e njohura të imanit: Besimi në Allahun, melaiket, librat, pejgamberët, ringjalljen dhe caktimin e Allahut.