Category: Tema

Muslimanët e mirë në Ditën e Gjykimit

Njerëzit në Ditën e Gjykimit nuk do të jenë të njëjtë dhe të barabartë, por ata do te kenë dallim ndërmjet tyre, në bazë të punëve të tyre. E në mesin e tyre, do të...

Edukata e xhematit ndaj hoxhës së tyre

Duke e pasur parasyshë se dituria nuk merret që në fillim prej librave, por patjetër duhet të ketë për të hoxhë nga i cili i merr çelësat e diturisë, në mënyrë që të jeshë më...

Dhjetë gabime në marrëdhëniet intime

Vëllezër të nderuar, nuk është turp që njeriu të mësojë fenë e tij dhe të jetë i kujdesshëm dhe i njohur me normat e kësaj feje. Por turp është që njeriu të qëndrojë në Islam...

Vlera e agjërimit të ditës së Ashurës

Dita e Ashurës është dita kur e shpëtoi Allahu Musain (alejhiselam) dhe pasuesit e tij, dhe e fundosi Fir’aunin dhe parinë e tij. Thotë Abdullah Ibn Abasi (radijallahuanhu): “Erdhi Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) në Medine dhe...

Risitë e ditës së xhuma

-Suneti para farzit të xhumasë: Thotë Ibn Kajim El-Xheuzij: “E kush mendon se ata (sahabet) pasiqë ka përfunduar Bilali (radijallahuanhu) me ezanin, janë ngritur të gjithë dhe i kanë falur nga dy rekatë, ai është...

Pozita e femrës para dhe pas Islamit

Para Islamit gjithë popujt e tokës e ulnin dhe e zhvlerësonin femrën, saqë më së shumti nga ajo që kishin arritur ata ishte gjykimi i tyre perfundimtar: Pranimi dhe miratimi i femrës si qenie njerëzore,...

Mënyra e plotë e marrjes së guslit

Me fjalën gusël, nënkuptojmë përshkimin e tërë trupit me ujë, dhe në çfarë do mënyre që bëhet ajo, gusli është i saktë, saqë edhe nëse bëhet prej poshtë trupit (këmbëve) e përpjetë, edhepse më së...