Nuk kemi nevojë për dijetarë !!

Kur të të thotë një hoxhë: Nuk kemi nevojë për dijetarë!
Thuaj: Nuk kemi nevojë as për ty që i thua këto fjalë!

Kur të thotë: Po, por unë jam ai që ua spjegoj fenë!
Thuaj: Pse e njëjta gjë edhe për dijetarët nuk vlenë?!

Kur të thotë: Po fjalët e dijetarëve nuk janë argument!
Thuaj: Vallë mos fjalët tua çdoherë janë me vend?!

Kur të thotë: Jo, por ne në vendet tona kemi tjetër jetë!
Thuaj: Kush mundohet t’ rrëzojë ata, është rrëzuar vetë!

Kur të thotë: Pse kaq shumë i keni ngritur, i keni shenjtëruar?
Thuaj: Jo, por i duam dhe i rrespektojmë se e kanë merituar/

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...