Category: Akide

15.Sa janë emrat e Allahut?

Sipas Ibn Hazmit dhe pak prej dijetarëve Allahu ka vetëm nëntëdhjetë e nëntë emra, duke u bazuar në hadithin në të cilin thotë Muhamedi (salallahu alejhi veselem): “Vërtetë Allahu ka nëntëdhjetë e nëntë emra, njëqind...

14.Kush quhet emër i Allahut?

Emër i Allahut quhet çdo emër me të cilin e Allahut e ka emërtuar veten e Tij në Kur’an ose në hadith të vërtetë. Emrat e Allahut përmbajnë lavdërim të plotë për Allahun. E nëse...

12.Cilat janë kushtet për pranimin e adhurimit?

Kushtet për pranimin e adhurimit janë dy: -Sinqeriteti – Çdo adhurim i cili bëhet, për t’u pranuar ai njeriu duhet të jetë sinqertë në veprimin e tij. E nëse njeriu nuk është i sinqertë, edhe...

11.Çka don të thotë ibadet (adhurim)?

Ibadetin dijetarët e kanë definuar në forma të ndryshme. Në mesin e tyre është edhe definicioni i njohur dhe gjithpërfshirës i Ibn Tejmijes i cili thotë: Ibadeti është emër i përgjithshëm i çdo gjëje të...

10.Ç’është Teuhidi Uluhijeh?

Përderisa në teuhidin Rububijeh kanë devijuar pakica e njerëzve, në teuhidin Uluhijeh kanë devijuar shumica e tyre. Teuhidi Uluhijeh nënkupton njësimin e Allahut në veprimet e robërve. Robërit e Allahut t’i njësojnë veprat e tyre...

09.Ç’është Teuhidi Rububijeh?

Teuhidi Rububijeh nënkupton njësimin e Allahut në veprimet e Tij, siç është krijimi, sundimi, furnizimi, etj. Këtë lloj të teuhidit nuk mohon përveçse një pakicë shumë e vogël e njerëzve. Ashtu siç e mohoi Fir’auni...