A mund të bëhet akika edhe pas moshës madhore?

Pyetje: Selam alejkum. Nese femiut nuk i kemi therr kurban kur ka qene i vogel, a mund ti therrim tash edhepse i ka 20 vite apo me shume?  

Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.  

Therrja e kurbanit (akika) për fëmiun e posalindur është sunet i fortë sipas mendimit më të saktë të dijetarëve. Dhe kjo bëhet në ditën e shtatë, duke u bazuar në hadithin në të cilin Pejgamberi (salallahu alejhiveselem) thotë: “Secili fëmijë është i lidhur me akikën (kurbanin) e tij që therret për të në ditën e shtatë..”.  

E nëse nuk ka mundësi të therret në ditën e shtatë, ajo është e pëlqyer të veprohet atëherë kur të vjen mundësia, qoftë edhe pas arritjes së fëmiut në moshën madhore. Dhe kjo është përgjegjësi e prindit ndaj fëmiut të tij.   

E nëse prindi nuk e vepron një gjë të tillë edhe pas shumë viteve dhe i riu nuk shpreson që prindi i tij do ta kryej një adhurim të tillë, apo prindi i tij ka vdekur dhe nuk ka therrur kurban për të, atëherë dijetarët kanë ndryshuar në mendimet e tyre nëse lejohet të therr njeriu kurban (akika) për veten e tij. Shpresojmë që më afër është mendimi se është e pëlqyer që njeriu të therr kurban për veten e tij, nëse prindërit e tij nuk kanë therrur për të.  

Thotë Shejh Ibn Bazi: Është e pëlqyer që njeriu të therr kurban për veten e tij, nëse nuk kanë therrur për të prindërit e tij. (Fetava Ibn Baz 26/266)  

(Për fëmiun mashkull therren dy dele, ndërsa për atë femër therret vetëm një dele. Thotë Pejgamberi (salallahu alejhiveselem): “Për fëmiun djalë dy dele dhe për atë vajzë një dele”. (Transmeton Tirmidhiu dhe Nesaiu, dhe Shejh Albani thotë se hadithi është i vërtetë))  

Allahu e di më së miri.

Hoxhë Omer Bajrami

You may also like...